Nawigacja

Przedszkole

O naszym Przedszkolu

Przedszkole wchodzi w skład

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu:

 

MIRKÓW:

Wieś położona na granicy miasta Wrocławia, 2 km od Długołęki.

 

 

POŁOŻENIE:

Centralna część tzw. "nowego" Mirkowa,

dogodne wejście od ul. Słowackiego oraz od ul. Mickiewicza.

 

 

WARUNKI LOKALOWE ZESPOŁU: 

7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala do gier i zabaw sportowych, świetlica, 3 sale przedszkolne, stołówka. 
Na terenie Zespołu plac zabaw i boisko.

 

 

LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOL:

70

 

 

OBWÓD  PRZEDSZKOLNY:

Teren gminy Długołęka.

 

 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:

W godzinach 700-1700

 

 

LICZBA GRUP:

Trzy w tym jedna integracyjna, od 1.09.2006r.

 

 

REALIZOWANY PROGRAM:

Kraina przedszkolaka”- wyd. MAC.

 

 

NAUCZYCIELE WŁĄCZAJĄ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ELEMENTY:

 • kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona;
 • pedagogiki Montessori;
 • nauki globalnego czytania wg. J.Majchrzak;
 • edukacji matematycznej opartej o program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • zajęć ruchowych wg. W. Sherbourne, Labana, Bogdanowicz, pedagogiki zabawy; metoda Carla Orffa
 • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

 

 

AUTORSKIE PROGRAMY:

 • program wspierania twórczego rozwoju dzieci „Spotkania przedszkolaków ze światem sztuki”,
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci 
  w wieku przedszkolnym
 • program zajęć muzyczno-rychowych „Muzyka i ruch: Poszukuję i odkrywam”

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

rytmika, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia logopedyczne, religia, język angielski, Zetpety (zajęcia plastyczno-techniczne), balet, hip-hop, basen.

 

 

KONKURSY, UROCZYSTOŚCI, WYCIECZKI:

Ogólnoszkolny Dzień Życzliwości, Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołaj, Poranek kolęd, Spotkanie z seniorami, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Zajączek, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka.

 

 

CELEM PRZEDSZKOLA JEST:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
  i porażek;

 

 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 
  dla innych;

 

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie
  ul. Słowackiego 17
  55-095 Mirków
 • 71/315-10-30

Galeria zdjęć